ZYX

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  WYKORZYSTANIA TELEPRACY jako narzędzia optymalizacji kosztów związanych z wpłatami klienta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada na przedsiębiorcę obowiązki finansowe związane ze wsparciem zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Podstawowy obowiązek generujący koszty dla przedsiębiorcy wynika z artykułu 21.1 wzmiankowanej ustawy :

„Art. 21.1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej    iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej    różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.”

Oznacza to konieczność wpłaty na dzień dzisiejszy kwoty 1861,85 zł. za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej na PFRON. Wpłata ta ma charakter quasi podatkowy , podlega egzekucji przez skarb państwa i stanowi realny wypływ środków finansowych z przedsiębiorstwa. Tak więc każdy etat zatrudnienia Osoby Niepełnosprawnej (ON) obniża wpłatę PFRON o ww. kwotę.

W art. 21 ust. 4 ustawy przewidziano obniżanie ustawowego wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudniania osób o szczególnych schorzeniach, utrudniających znalezienie lub utrzymanie pracy lub mogących potencjalnie narażać pracownika na wykluczenie społeczne. Katalog tych schorzeń oraz sposób obniżania wskaźnika określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających   obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U. nr 124, poz. 820 ze zm.) wydane na podstawie art. 21ust.7 ustawy. Katalog szczególnych schorzeń jest katalogiem zamkniętym Do ustalania stanów pracowników o szczególnych schorzeniach stosuje się art.1 i art.2a ust.4,

Obniżenie wskaźnika następuje w wyniku dodatkowo 3-krotnego uwzględnienia w obliczeniach stanu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i szczególnych schorzeniach oraz dodatkowo 2- krotnym dodatkowym uwzględnieniu osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i szczególnych schorzeniach.

Oznacza to faktycznie ,że dodatkowo Ustawodawca wprowadził możliwość zwielokrotnienia wskaźnika nawet do  4 krotnej wysokości wskaźnika  co daje (po zaokrągleniu) oszczędność w wysokości 7447,40  zł1 ON , pomniejszoną o koszty zatrudnienia aktualne w 2018 roku ,w wysokości ok 2600,00 zł :

Nasza GRUPA KAPITAŁOWA  gwarantuje zatrudnienie u Klienta pracowników spełniających powyższe warunki ustawowe .

Zlecenia PFRON realizuje fima ZYX należąca do naszej grupy kapitałowej:

 

ZYX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

Adres siedziby: 40-847 Katowice, ul. Pukowca 15.
REGON: 022526831, NIP: 894-305-73-25,
KRS: 0000527914 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS,
Wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 12029 przez Marszałka Województwa Śląskiego

Adres Korespondencyjny: ulica Ostrowskiego 30/335 , 53-238 Wrocław, tel. +48 71 39108 84